معرفی سفیر 

«« شرایط اختصاصی مدارک»»

1- شناسنامه
الف- شناسنامه متقاضی و همراهان می بایست شناسنامه جدید جمهوری اسلامی ایران باشد.
ب - شناسنامه افراد بالای 15 سن می بایست عکس دار باشد.
- برای اطلاع از نحوه عکس دار شدن شناسنامه به « سجلات و احوال شخصیه » مراجعه نمایید.
پ - چنانچه هر یک از مندرجات شناسنامه مخدوش ، پاک شده ، لاک گرفته ، آبدیده ، تغییر یافته يا دارای هرگونه اشکال باشد صدور گذرنامه تا رفع اشکال به تعويق خواهد افتاد.
- برای اطلاع از نحوه تعویض یا اصلاح شناسنامه به « سجلات و احوال شخصیه » مراجعه نمایید.

2 - کارت شناسایی ملی
الف - متقاضی و همراهان وی که دارای 15 سال سن باشند برای صدور گذرنامه می بایست کارت شناسایی ملی ارایه نمایند.
ب - در صورتی که متقاضی و همراهان دارای 15 سال سن وی دارای کارت شناسایی ملی نباشند ، هنگام درخواست صدور گذرنامه می توانند هم زمان نسبت به تکمیل پرسشنامه درخواست صدور کارت شناسایی ملی اقدام نمایند.
- برای اطلاع از نحوه صدور کارت شناسایی ملی به « سجلات و احوال شخصیه » مراجعه نمایید.

3 - مدارک اقامت
الف- متقاضی صدور گذرنامه می بایست هنگام درخواست نسبت به ارایه کارت یا برگ اقامت / گذرنامه یا سند مسافرت خارجی / کارت هویت کشور محل اقامت خود همراه دیگر مدارک اقدام نماید.
ب- چنانچه متقاضی دارای گذرنامه ، کارت هویت و یا شناسنامه خارجی باشد می بایست نسبت به تکمیل ، امضاء و ارایه « اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی» نمونه شماره 3 اقدام نماید.
پ - اگر متقاضی دارای کارت یا برگ اقامت پناهندگی و یا سند مسافرتی (Travel Document) یا حکم مخالفت با پناهندگی صادره از سوی دادگاه یا اداره مهاجرت کشور محل سکونت خود باشد می بایست نسبت به تکمیل ، امضاء و ارایه« برگ اعلام ندامت از پناهندگی» نمونه شماره 4 اقدام نماید.
- در صورتی که متقاضی دارای دو گذرنامه ، کارت هویت و یا شناسنامه خارجی مختلف باشد می بایست ضمن درج هر دو مورد در برگ اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی نمونه شماره 3 ، تصویر هر دو مدرک خارجی را ارایه نماید.
- چنانچه متقاضی دارای اقامت مندرج در بند « ب » گذرنامه خارجی خود را به دلیل پناهندگی کسب نموده باشد می بایست نسبت به تکمیل و ارایه هر دو برگ « اظهاریه بقاء به تابعیت ایرانی » نمونه شماره 3 و « اعلام ندامت از پناهندگی » نمونه شماره 4 اقدام نماید.
- چنانچه مشخصات مندرج در مدارک اقامت با مشخصات مندرج در شناسنامه ایرانی متقاضی تفاوت داشته باشد ، پذیرش مدارک منوط به انطباق دقیق عکسهای الصاق شده به مدارک و احراز تعلق عکسها به متقاضی می باشد. بدیهی است صدور گذرنامه تنها با استناد به مشخصات سجلی مندرج در شناسنامه ایرانی متقاضی امکان پذیر خواهد بود.
- برای ایرانیان متقاضی گذرنامه که فاقد مدارک اقامتی کشور محل استقرار نمایندگی جمهوری اسلامی ایران هستند تنها پس از بررسی دقیق و استعلام از نمایندگی محل اقامت وی می توان گذرنامه صادر نمود. در صورت اصرار و یا عجله متقاضی برای مسافرت به ایران مامور کنسولی می تواند ضمن ارایه مقررات مربوطه ، برای مراجعت به ایران درخواست کننده « برگ عبور » صادر نماید.

4 - پرسشنامه ها
الف - متقاضی صدور گذرنامه می بایست نسبت به تکمیل ، امضاء و ارایه3 نسخه پرسشنامه مخصوص صدور گذرنامه نمونه شماره 2 و دیگر پرسشنامه های گفته شده در قسمت مدارک لازم به صورتی دقیق ، کامل ، خوانا و به زبان فارسی اقدام نماید.
- برای تسریع در دریافت مدارک ، متقاضی می تواند از یک نسخه پرسشنامه صدور گذرنامه که بطور دقیق تکمیل شده (قبل از امضاء) دو نسخه تصویر خوانا تهیه و پس از امضای هر 3 نسخه همراه دیگر مدارک تحویل مامور کنسولی نماید.
- کلیه پرسشنامه ها و درخواستهای مربوط به صدور گذرنامه فرد زیر 18 سال سن می بایست توسط پدر و یا قیم قانونی وی امضاء شوند.
- عدم تکمیل دقیق پرسشنامه ها و نقص مدارک بطور قطع موجب ایجاد مانع و تاخیر در روند سریع امور و صدور گذرنامه خواهد شد.
ب- تغییر محل اقامت در گذرنامه ایرانیان مقیم خارج از کشور و دریافت مهر اجازه خروج از کشور(مهر خروج مکرر) از نمایندگی باعث خواهد شد تا دارنده گذرنامه بدون به مراجعه به هر یک از ارگانها یا سازمانهای داخل کشور به راحتی از ایران خارج گردد.
برای تغییر محل اقامت و درج مهر اجازه خروج از کشور (مهر خروج مکرر)در گذرنامه ضرورت دارد تا متقاضی نسبت به تکمیل و ارایه پرسشنامه تغییر محل اقامت نمونه شماره 5 و پرسشنامه مخصوص صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور نمونه شماره 6 اقدام نماید.
- متقاضی تغییر محل اقامت و صدور اجازه خروج از کشور می بایست دارنده اقامت معتبر کشور محل زندگی خود باشد.
- تغییر محل اقامت و صدور اجازه خروج از کشور بانوان متاهل با اجازه کتبی شوهر و فرزند(ان) زیر 18 سال سن با اجازه کتبی پدر/ ولی/ قیم قانونی آنان میسر خواهد بود. این اجازه بطور معمول ذیل همان درخواست تغییر محل اقامت اخذ می گردد.
- بانوان ایرانی متقاضی تغییر محل اقامت و صدور خروج مکرر که با شوهر خارجی ازدواج نموده اند نیازی به ارایه مجوز شوهر ندارند.
- چنانچه شوهر بانوی متقاضی تغییر محل اقامت و صدور خروج مکرر فوت شده باشد ارایه اصل گواهی فوت ضروری است.
- چنانچه بانوی متقاضی تغییر محل اقامت و صدور خروج مکرر مطلقه باشد ارایه اصل سند طلاق و یا شناسنامه دارای ثبت طلاق الزامی است. بدیهی است تغییر محل اقامت و صدور خروج مکرر فرزندان زیر 18 سال سن منوط به ارایه مجوز رسمی پدر یا حکم صادره از سوی دادگاه ذی صلاح ایران می باشد.
- درج مهر اجازه خروج از کشور در گذرنامه برای آقایان بالای 18 سال سن مستلزم ارایه اصل کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه می باشد.
- متولدین دیپلمه 1337 و پایین تر از این قاعده مستثنی می باشند.
- متولدین 1354 و پایین تر مشمول عفو رهبری می بایست برای دریافت مهر خروج مکرر قبلاً نسبت به اخذ معافیت عفو رهبری اقدام نمایند. برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش نظام وظيفه و خريد خدمت سربازی مندرج  سجلات و احوال شخصیه مراجعه شود.
پ- آقایانی که فاقد کارت پایان خدمت یا معافیت از نظام وظیفه می باشند می بایست به جای پرسشنامه مخصوص صدور مهر خروج مکرر مخصوص مقیمین خارج از کشور نمونه شماره 6 نسبت به تکمیل و ارایه پرسشنامه مخصوص صدور مجوز خروج مشمولان خارج از کشور نمونه شماره 7 اقدام نمایند.
- برای آگاهی از شرایط و نحوه اقدام به بخش  « درج مهر خروج مشمولين در گذرنامه » مراجعه شود.

5 - درج مشخصات همراهان در گذرنامه
الف- چنانچه متقاضی هنگام درخواست صدور گذرنامه ، تقاضای همزمان درج مشخصات همسر و فرزندان خود به عنوان همراه در گذرنامه را داشته باشد می بایست با تکمیل و ارایه پرسشنامه درج مشخصات همراهان در گذرنامه نمونه شماره 8 و مدارک لازم اقدام نماید.
ب- بر اساس مقررات جاری ، درج همراهان تنها هنگام صدور گذرنامه میسر خواهد بود و پس از صدور امکان پذیر نمی باشد.
پ- فرزندان بالای 18 سال نمی توانند به عنوان همراه در گذرنامه پدر با مادر یا هر شخص دیگری درج شوند ، برای ایشان می بایست گذرنامه جداگانه صادر نمود.

   دانلود : form-7.pdf           حجم فایل 484 KB
   دانلود : form-8.pdf           حجم فایل 1008 KB
   دانلود : form-2.pdf           حجم فایل 407 KB
   دانلود : form-1.pdf           حجم فایل 1440 KB
   دانلود : form-5-2.pdf           حجم فایل 170 KB
   دانلود : form-5-1.pdf           حجم فایل 204 KB
   دانلود : form-6.pdf           حجم فایل 1067 KB
   دانلود : form-4.pdf           حجم فایل 726 KB
   دانلود : form-3.pdf           حجم فایل 685 KB
وزارت امورخارجه | تماس با ما | ساعات كار اداري | رواديد الكترونيك | نقشه سایت | جستجو | گالری تصاویر